Bolagets uppbyggnad och finanser

Östersjöhus investerare

Östersjöhus AB drivs av en handplockad sammansättning av erfarna och drivna entreprenörer som är verksamma inom fastighets-, finans- och byggbranschen. Här finns en nogsamt utvald matchning när det kommer till kompetenser och verksamhetsområden. Relationerna inom bolaget präglas av tillit, förtroende, lyhördhet och respekt. Affärsmodellen går ut på att skapa långsiktiga värden genom att kombinera hög direktavkastning med långsiktig värdeutveckling.’

VILKA RUBRIKER NEDAN ÖNSKAR NI? ANDRA RUBRIKER?

Ägarstruktur

Ägarkretsen består av en unik sammansättning kompetenser; individer med lång erfarenhet av att förvärva, förvalta och utveckla fastigheter i syfte att skapa långsiktiga värden.

//pdf// xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Finansiell översikt

Bolagets målsättning är att ha en stabil och växande intjäningsförmåga samt balanserad skuldsättning för att hantera ränterisker och säkerställa låg refinansieringsrisk.

//pdf//xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Finansiella mål

//pdf// xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Emissioner

Här ligger aktuella emissioner och relaterade dokument.

//pdf// xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Styrelse

Styrelsen i Östersjöhus består enligt bolagsordningen av x ledamöter. Styrelsen arbetar enligt fastställd arbetsordning med fördelning av ansvar och uppdrag mellan styrelsen och verkställande direktör.

Uppgifterna om aktieinnehav omfattar eget, makas/makes, omyndiga och hemmavarande barns, närstående bolags innehav samt innehav via kapitalförsäkring.

//pdf// xxxxxxxxxxx

Bolagsstämmor

//pdf// xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx